راهنمای تهیه و ارسال مقاله های مجله فن پژوه

باسمه تعالی 

راهنمای تهیه و ارسال مقاله های مجله فنی و مهارتی فن پژوه
 1. مجله علمی، فنی و مهارتی فن پژوه در زمینه های، معماری، عمران، برق، الکترونیک و مکانیک مقاله می پذیرد.
 2. مقاله های ارسالی نباید قبلاً در نشریه ی دیگری چاپ شده، و یا همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشد.
 3. مقاله ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.
 4. مقاله ها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ میگردد.
 5. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 6.  مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله ها آزاد است. مقاله هاو ضمیمه های آنها در دفتر مجله باقی میماند و بازگردانده نخواهد شد.
 7.  چاپ مقاله های منتشر شده در این نشریه بدون ذکر منبع درسایر نشریات و کتاب ها ممنوع است
 8. مقاله ها باید حاصل کار پژوهشی و مهارتی (کاربردی) نویسنده یا نویسندگانPractical & Technical Research))باشد. مقاله های مروری (Papers Review) از نویسندگان دارای مقاله های پژوهشی دارای جنبه عملی و کاربردی تنها در صورتی پذیرفته میشود که در نگارش آنها از منابع معتبر و متعدد به همراه نتایج استفاده شده باشد.
 9. مجله از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت و مانند اینها معذور است.
 10.  مقاله ها باید به ترتیب دارای بخش های زیر باشند:
         1-10. صفحه اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی(درصورتی که نویسنده ی عهده دار مکاتبات غیراز نویسنده اول باشد، باید به صورت کتبی از سوی نویسندگان به دفتر نشریه معرفی شود.)
         2-10. چکیده فارسی حدود 200 کلمه (چکیده باید به تنهایی بیان کننده ی تمام مقاله و شامل بیان موضوع، اهداف و روش تحقیق، مهم ترین یافته های کاربردی و نتایج مؤثر در فن و حرفه باشد.)
         3-10. کلید واژه ها شامل 3تا5 کلمه.
         4-10. مقدمه شامل: طرح موضوع، اهداف کاربردی تحقیق و معرفی کلی مقاله.
         5-10. روش تحقیق.
         6-10. متن مقاله شامل: مبانی نظری، مطالعات و بررسی های کاربردی، یافته ها، نتیجه گیری.
         7-10: تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته اند.
         8-10. پی نوشته ها شامل معادل های لاتین و توضیحات ضروری درباره ی اصطلاحات و مطالب مقاله، که با شماره گذاری مطلب، درمتن مشخص میشود.
         9-10. فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.
         11-10. بخش انگلیسی شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه ی اول بخش فارسی به علاوه ی چکیده ی مقاله در حدود 500 کلمه و کلید واژه ها منطبق با کلید واژه های بخش فارسی.
     11.شیوه درج منابع:
         1-11 در متن مقاله بدین صورت: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه.
          2-11 در فهرست منابع پایان مقاله به صورت: کتاب ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار. مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ،سال انتشار،عنوان مقاله نام مجله، جلد، شماره مجله، شماره صفحه های مقاله در مجله.
 1. مجله در ویرایش شکلی متن از شیوه نامه ی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی میکند.
 2. عکس ها، تصاویر، نمودارهاو جدول ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل نام خانوادگی نویسنده،سال انتشار، صفحه تهیه شود.
 3. عکس ها و تصاویر با درجه وضوح DPI و بافرمت TIF و اندازه A5 تهیه شود. محل تصاویر در مقاله نیز مشخص گردد.
 4.  حجم مقاله ها باید حداکثر 7000 کلمه باشد.
 5.  نام، نشانی و شماره تماس نویسندگان در صفحه جداگانه ارایه شود.
 6. مقاله ها باید در چهار نسخه ی تایپ شده در محیط Word در قطع A4 به همراه CD و نامه ی درخواست بررسی و چاپ مقاله خطاب به سردبیر مجله ارسال شود.