دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها

الویت های پژوهشی صنایع و شرکت ها
فراخوان دریافت ایده های فناورانه در 5 حوزه :
1- ساخت قطعات شیر کنترل فوران حفاری (BOP)


2- شناسایی و توانمندی استحصال کور کشاورزی از پساب دامداری ها


3- سامانه نمایش از راه دور  4- ساخت نرم افزار بازار برق5- ساخت دستگاه هوا زدا (Deaerator)

جزئیات فرخوان های مذکور از طریق سامانه زیر قابل دسترس می باشد.
جهت ورود کلیک کنید

http://fanavar.daneshmandins.ir