آخرین اخبار

برنامه زمان بندی کلاس های دوره HSE ویژه کارآموزی ترم 1-98

توجه فرمایید که دوره های عمومی را بر اساس گروه بندی و دوره های اختصاصی را بر اساس عنوان رشته انتخاب نمایید.

فراخوان ارسال مقاله به مجله فن پژوه

دفتر تحریریه فصلنامه فنی مهارتی فن پژوه از همه اساتید، دانشجویان، متخصصان و صاحبنظران محترم جهت ارسال مقاله و طرح پژوهشی برای چاپ در دوره اول شماره 1 پاییز 1398 دعوت به عمل می آورد