دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

سازماندهی کتاب


 1-ثبت و ممهور نمودن کتابهای تازه خریداری شده کتابخانه. 
 2- فهرستنویسی و رده بندی کتاب بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LC )و قوانین انگلو آمریکن.
3- ورود اطلاعات کتابشناختی کتب در برنامه جامع کتابخانه (پارس آذرخش)
4- صدور کارتهای فهرست نویسی ولیبل عطف، کارت امانت و تهیه بارکد برای هرکتاب.
5- آماده سازی منابع (چسباندن برچسب عطف، جیب کتاب و برچسب بارکد)
6- نظارت بر انجام صحیح فهرست نویسی و رده بندی منابع.
7- انتخاب و خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه­ های کتاب در سطح استان.
8- شلف خوانی و وجین کتاب.