دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

سالن مطالعه


سالن مطالعه 
سالن مطالعه دانشگاه با ظرفیت 100 نفر در کل ایام کاری هفته از و ساعات اداری در اختیار دانشجویان و اساتید و همکاران محترم می باشد.
به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
*  رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه؛
*  خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات؛
* مطالعه به صورت انفرادي؛
*  لوازم كتابخانه و سالن مطالعه را به هيچ وجه نميتوان از يك طرف به طرف ديگر یا به بیرون انتقال داد؛
*  استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيداً ممنوع است؛
*  مطالعه در حين قدم زدن در سالن ممنوع است؛
* دانشجویان از هنگام  دریافت کارت دانشجویی می توانند با ارائه کارت دانشجویی از تمام منابع و امکانات کتابخانه استفاده نمایند.