دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

خدمات فني


معرفی و وظایف بخش خدمات فنی
این بخش، کار فهرست‌نویسی و آماده‌سازی مجموعۀ کتابهای فارسی، انگلیسی و سایر زبانها و همچنین مسئولیت فنی وجین مجموعۀ کتابهای چاپی و همکاری با بخش امانت کتابخانۀ برای شناسایی و تهیه منابع جدید را بعهده دارد. فهرست نویسی کتابها مطابق قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن و بر  اساس نظام رده¬ بندی کتابخانۀ کنگره آمریکا و با استفاده از گسترش¬های رده بندی کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.
فعالیتهای بخش خدمات فنی 
سازماندهی کتاب 

  1-ثبت و ممهور نمودن کتابهای تازه خریداری شده کتابخانه. 
 2- فهرستنویسی و رده بندی کتاب بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره (LC )و قوانین انگلو آمریکن.
3- ورود اطلاعات کتابشناختی کتب در برنامه جامع کتابخانه (پارس آذرخش)
4- صدور کارتهای فهرست نویسی ولیبل عطف، کارت امانت و تهیه بارکد برای هرکتاب.
5- آماده سازی منابع (چسباندن برچسب عطف، جیب کتاب و برچسب بارکد)

6- نظارت بر انجام صحیح فهرست نویسی و رده بندی منابع.
7- انتخاب و خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه­ های کتاب در سطح استان.
8- شلف خوانی و وجین کتاب.