دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

سازماندهی منابع دیجیتال

این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
1-    کتابهای الکترونیکی و صوتی موجود در نرافزار کتابخانه 
2-    فایل گزارشهای کارآموزی
3-    لوح فشرده کتابها