دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته برق از شرکت های پارس سویچ و ایران ترانسفو زنجان
  بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته برق از شرکت های پارس سویچ و ایران ترانسفو زنجان
  بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته برق از شرکت های پارس سویچ و ایران ترانسفو زنجان
  0
  بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته برق از شرکت های پارس سویچ و ایران ترانسفو زنجان
  بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته برق از شرکت های پارس سویچ و ایران ترانسفو زنجان
  بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته برق از شرکت های پارس سویچ و ایران ترانسفو زنجان
  0